csütörtök, július 26, 2007

Isaac Asimov - Hideg van odakint, kislány

Eufrázia és Alexius ugyan fürdik a pénzben, hõs Cupidóink, George és Azazel mégis nehezen értethetik meg velük, hogy házastársi fogadalmuk mást is jelent a pénzen, becsületen és engedelmességen túl.

George és én éppen ebédeltünk. A pincér most tette elé a tál gõzölgõ bablevest, azt a kotyvalékot, amelyet a fiú olyan rendhagyó módon kedvelt. Jó részét belapátolta, kéjesen fölsóhajtott, majd az ablakon kitekintve így szólt:
- Hó jelét látom a levegõben.
Amire én imigyen válaszoltam:
- Ha az égbõl kavarogva hulló öklömnyi pihéket te a hó "jelének" tekinted, akkor azt hiszem, igazad van.
- Csupán azon igyekszem - tette hozzá George fennhéjázva -, hogy némi poézist kölcsönözzek az egyébként lapos kifejezésnek, miszerint esik a hó. Ámbár neked beszélnem a költészetrõl, pontosan annyit ér, mintha egy lónak mondanám.
- Attól eltekintve, hogy az a ló nem fizetné ki az ebédedet.
- És neked sem kellene, ha nem állnék olyan pocsékul anyagilag e pillanatban.
Ez a pillanat persze azóta tart, mint maga George, s bár jólesett volna ezt ki is mondanom, mégis megfékeztem a nyelvemet.
- Az ilyen látvány - mondtam helyette - azzal a baljós elõérzettel tölt el, hogy közeleg a hideg idõ. Ugyanakkor vigasztal, hogy alig pár hónap, és máris vége lesz, s akkor majd azon aggódhatom, hogy közeleg a kánikula. Az ilyesféle aggodalmak szabályos váltakozása azt hiszem, jót tesz az embernek, beletáplálja a szükséges isteni elégedetlenséget.
- Igazán kíváncsi vagyok - vágott közbe George -, miért nevezik az efféle elégedetlenséget isteninek.
- Mivel a dolgok állásával való elégedetlenség az, ami az emberiséget a civilizáció és a kultúra megteremtésére ösztönözte. Az elégedettség pangáshoz és sekélyességhez vezetne, mint a te esetedben. De még te is, George, ha igazak a történetek, amelyekkel engem traktálsz, másokban hamar észreveszed ezt az isteni elégedetlenséget, s akkor azon iparkodsz, hogy javíthass valamit a helyzetükön. És persze ha a rám zúdított történeteid folytatása is igaz, akkor hamarosan megbizonyosodhatunk róla, hogy a barátaid életébe való beavatkozásaid menthetetlenül katasztrófához vezetnek.
George elvörösödött.
- Egyetlen rövid kijelentésedben kétszer is kételyeidnek adtál hangot azokkal a történetekkel kapcsolatban, amelyek elmesélésével megtiszteltelek.
- Nem nagy csoda, hogy kételkedem az olyan történetek hitelességében, amelyekben a mazsola egy kétcentis földög kívüli lény, akit valami térgörbület segítségével varázsolhatsz elõ, és aki képes végrehajtani azokat az emberi ismereteket meghaladó hõstetteket.
- Én pedig visszautasítom azt az állításodat, hogy jószándékú segítségem minden esetben katasztrófához vezet. Ez a megállapítás oly távol esik az igazságtól, hogy a mennyben az angyalok e pillanatban biztosan könnyeket hullatnak miattad.
- Nos, ha tényleg sírnak, az isteni könnycseppek csak téged illethetnek. Te magad adod elõ ezeket a szószátyár meséket és számolsz be a katasztrófákról. Én csupán fölhívom rájuk a figyelmet.
- A helyzet pedig az, kedves öregem, hogy teljesen véletlenül beszámolhatok egy olyan erkölcsös és hûséggel ékes házasságról, amelyet én hoztam rendbe, ami teljes egészében az én fáradozásom eredménye. Az eset, amelyre utaltam, Eufrozina Mellon és a férje, Alexius története. Máris elmesélem az egészet.
- E pillanatban semmi kedvem hozzá.

- Eufrozina Mellon - mondta George - a házassága elõtt az Eufrozina Stump névre hallgatott, és én gyermekkorátál fogva ismertem õt. Szégyenlõs volt a kicsike, s amikor be akarták mutatni valakinek, aki nem tartozott a szûkebb családi környezetéhez, nyomban elrejtõzött a legközelebbi bútordarab mögé, onnan meresztgette két nagy, rémülettel teli szemét. A szégyenlõsségét sohasem küzdötte le igazán, s ahogy növekedett, ez a jelenség egyre inkább az ellenkezõ nem képviselõire összpontosult.
Még képtelenebbé vált a dolog, amikor fetnõtté cseperedett, és egy istennõ tökéletes másává vált. Aprócska istennõ volt, az igaz, mindössze öt láb két hüvelyk, de a környékbeli fiatal emberek figyelmét így sem kerülte el a csodás jelenség.
Sok ifjonc vágyakozott rá, hogy összebarátkozhasson vele. És ha sikerült volna némelyiknek, nyilvánvalóan azonnal elmélyült filozófiai elmélkedésre próbálja rávenni õt. Ezt ugyan sohasem ellenõrizhettem, mert egyikük sem jutott vele a barátság olyan fokára, amely elõfeltétele az ilyesféle elmélkedésnek.
Eufrozina gondosan úgy öltözködött, hogy elrejtse fizikai adottságainak szemkápráztató valóságát, de rá kellett jönnie, hogy a fiatalemberek e tekintetben rendelkeznek a hatodik érzékkel. Olyan ifjak, akiknek még arra sem volt szemük, hogy egy omlettet megtaláljanak az elébük tett tányéron, lelki szemeikkel áthatolhatnak azokon a szövetrétegeken, amelyekbe Eufrozina burkolta magát, hogy földerítsék az alattuk rejtõzködõ csodát.
Én magam persze a keresztapja voltam, mivel, amint már korábban is többszõr megemlítettem, rendkívül sok csinos keresztlányom van, nyilvánvalóan tiszta erkölcsiségemnek és tekintélyemnek köszönhetõen. Még maga Eufrozina is kivételt tett velem a másik nemmel szembeni, egyébként általános gyanakvását illetõen.
Például a térdemre ült, és a vállamon pityergett, miközben én aranyló haját simogattam.
- Egyszerûen képtelen vagyok elviselni azoknak a durva teremtményeknek az érintését - panaszkodott -, és állandóan érzem, hogy erõszakos tapogatási inger munkálkodik bennük. Nem tehetek róla, de észreveszem, hogy mindig kezet mosnak, mielõtt hozzám közelednének, mintha csak arra számíthatnának, hogy tiszta kézzel nagyobb sikert érnek el.
- No és nem így van?
Eufrozina megvonta a vállát.
- A szutykos kezeket egyszerûen el nem viselhetem, de a tiszta kezek sem sokkal különbek, George bácsi.
- Mégis itt ülsz az ölemben, én meg simogatom a hajadat, sõt néha a válladat, sõt a karodat is.
- Ez egészen más, George bácsi. Te családtag vagy. Tovább simogattam hát. A családtagoknak lám megvannak a maguk elõjogai.
E hozzáállás ismeretében gondolhatod, mennyire elképedtem, amikor azzal a hírrel állított be, hogy férjhez megy Alexius Mellonhoz, egy tagbaszakadt fiatalemberhez, akibe nem szorult szemernyi költõiség sem, de egész szép jövedelme származik utazó kereskedelmi ügynöki munkájából.
Amikor berontott hozzám a nagy újsággal, pironkodva és negédes mosollyal, megkérdeztem tõle:
- A férfinemrõl alkotott véleményedet figyelembe véve hogyan dönthettél úgy, Eufrozina, hogy mégiscsak férjhez mégy?
- Nos - válaszolta szégyenlõsen -, azt hiszem, a szívem mélyén mégiscsak romantikus vagyok. Tudom, hogy csöppet sem biztonságos, ha az embert pénz utáni sóvárgás vezérli. Azt beszélik, hogy a pénz elvakít, és ha egyszer elcsábít, szörnyû hibákra is ragadtathat. Ugyanakkor azt is hallottam, hogy a pénz mindent legyõz, és most éppen ebben hiszek. Megpróbáltam távol tartani magamtól Alexiust, kizárni õt az életembõl, de mindenki azt hajtogatja, hogy vonzza magához a pénzt, ami egyébként be is bizonyosodott. Én meg, szóval lehet, hogy csak egy butácska lány vagyok, de miután egész életemben próbáltam elzárkózni a férfiak elõl, egy szép napon mégiscsak arra ébredtem, hogy Alexius jár az eszemben, és teljesen tehetetlen vagyok vele szemben… beleestem a pénzébe. Egész álló nap csak azt dudorásztam magamban, hogy a pénz a legédesebb dolog a világon, és amikor Alexius ismét elõállt az ajánlatával, így feleltem neki: "Igen, kedvesem, összeházasodunk, és én vállalom a pénz, becsület, engedelmesség fogadalmát."
Én meg csak mosolyogtam rá, és elhalmoztam minden lehetséges szerencsekívánattal, de amikor elment, csak bánatosan csóváltam a fejemet.
Eleget láttam már a világból, hogy tudjam, a pénz aranyló csillogása megédesítheti a mézesheteket, ám amikor elõbukkannak az élet komoly problémái, azokhoz a pénz önmagában már sehogy sem elegendõ. Szomorúan elõre láttam édes kis keresztlányom keserves kiábrándulását, arra gondolva, hogy túl sok pénzrõl szóló mesét és romantikus történetet olvasott eddigi életében.
Sejtésem be is igazolódott. Még alig hat-nyolc hónapja voltak házasok, amikor egyszer csak megjelent nálam sápadtan és lógó orral.
- Üdv, üdv, Eufrozina - köszöntöttem szívélyesen -, és a kedves Alexius hogy van?
Körülpillantott, mintha arról akarna meggyõzõdni, hogy nem hallgatózik senki, majd suttogva közölte:
- Oda van egyik kereskedelmi útján, hála istennek! - Ajka megremegett, és végül keserves zokogással a karjaimba vetette magát.
- De mi a baj, aranyom? - kérdeztem, és simogatni kezdtem, amiben mindig oly õszinte örömömet leltem, és remélem, õ maga is.
- Hát Alexius! Egy darabig a pénz elég volt. Gondtalanul költekeztünk, és élveztük az életet. Úgy tûnt, semmi gondunk a világon, de egyszer csak valahogy kezdett megváltozni a helyzet. Mind gyakrabban utalgatott rá, hogy a házassághoz a szerelem is hozzátartozik. Megpróbáltam nevetéssel elütni a dolgot, és vígan azt feleltem, hogy a pénzeszsákok beérik a pénzzel. Ám ahogy múltak a hetek, egyre követelõzõbb lett, én pedig lassacskán ráébredtem, hogy egy szexmániáshoz mentem feleségül.
Olyan volt, mint valami betegség, George bácsi! A múlt hétig külön ágyban aludtunk, egyik a szoba egyik, másik a másik oldalán, közöttük pedig néhány súlyos bútordarab… ahogy minden normális újházashoz illik, gondolom. Ám egyszer csak egy… egy… franciaágyat találtam a szobánkban. Azt mondta, hogy a külön ágy elhidegítheti egymástól a párokat. És azóta, George bácsi, már nem tekinthetem sajátomnak az ágyamat, sõt amikor átjön az enyémbe, néha még a kezével is hozzám ér. Valójában folyton felém nyúlkál. El nem képzelhetem, miféle beteges kényszer vehet erõt rajta ilyenkor. De te talán tudod, George bácsi.
- Nem gondolod, Eufrozina, drágám, hogy egyszer csak megkedvelheted a keze érintését?
- Soha! Õ mindig olyan forrónak tûnik, én pedig állandóan kellemesen hûvös vagyok. Semmi szükségem arra a hímtüzességre. Meg is mondtam neki, mire azt válaszolta, hogy én egy hideg… ezt a szót persze nem ejthetem ki elõtted, de az eleje szu… a vége meg …ka! Szóval, hogy ez vagyok.
- Azt hiszem - dünnyögtem -, talán meg tudom fejteni.
- Gondolod, George bácsi, hogy õ többé már nem is az én pénzecském? Végül is az ember nem nevezheti a pénzestársát, akivel már vagy fél évet együtt élt, csak úgy egy ilyen hideg micsodának és még mindig a pénzecskéje legyen.
- Jól van, no jól van, Eufrozina. Meddig is lesz oda Alexius?
- Ez egy hosszabb utazás. Délnyugaton kell egy nagyobb területet beutaznia. Aligha ér vissza egy hónapnál hamarabb. - Akkor hagyd rám az ügyet, kedvesem, addig biztosan kitalálok valamit.
- Tudom, hogy neked sikerül - mondta, bizakodva emelve felém bájos arcocskáját -, hiszen te mégiscsak családtag vagy!

Úgy éreztem, hogy ez pont Azazelnek való eset, megidéztem hát õkelmét. Megszokott kis polcán jelent meg, amelyet szemmagasságban készítettem számára. Mint rendesen, most is készületlenül érte a hívásom, és szokás szerint minden elõzmény nélkül bukkant föl a szemem elõtt, és hallatta mindenkori éles sikkantását. Azt állítja, hogy minden alkalommal így reagál, ha váratlanul szembekerül valami rémítõ szörnyeteggel, de azt sohasem magyarázta meg, miért kell visítania, ha engem meglát.
Kissé vörösebbnek látszott, mint máskor, akárha valami komoly erõfeszítésben szakítottam volna meg, és parányi kezében valami darázsfullánkra emlékeztetõ tárgyat szorongatott. Még a láttomra fölhangzó visongása közepette is ritmikusan föl-le hadonászott vele.
- Tisztában vagy vele, hogy megszakítottad a reggeli tornagyakorlatomat? - förmedt rám.
- Nagyon sajnálom.
- És azzal ugyan mire megyek? Most aztán odavan az egész mai edzésem. Egyszerûen nem tudom, hogyan tarthatnám magamat így megfelelõ formában!
- De miért kell végképp elmulasztanod, ó, világmindenség hatalmas és fennkölt ura? Hát nem térhetsz haza abban a szent pillanatban, amint innen távozol, és nem folytathatod tovább?
- Nem. Az túl bonyolult lenne, és különben sincs szükségem az ostoba tanácsaidra. Ezúttal egyszerûen kihagyom. De hadd tegyek föl egy kérdést…
- Parancsoljon hatalmasságod!
- Eddig már megszakítottál szerencsejáték közben, amikor éppen nyerésre álltam. Közbeavatkoztál, amikor éppen különféle jutalmakban részesültem volna, amikor éppen zuhanyoztam, amikor bonyolult szertartásokat végeztem fajtám legvonzóbb tagjaival. Hogyan lehetséges, hogy mindeddig sohasem szakítottad félbe a reggeli tornámat? Ha mindenképpen zavarnod kell, hát ez rá a legmegfelelõbb idõ. Ígérd meg, hogy máskor is megteszed.
Ezzel letette a darázsfullánkot, és megvetõen odébb rúgta. Valami azt súgta nekem, hogy nincs különösebben oda a tornázásért.
- Különben most éppen mit óhajtasz? - kérdezte savanyú ábrázattal.
Elõadtam neki Eufrozina és Alexius Mellon történetét, miközben õ apró, csettegõ hangokat produkált a nyelvével.
- Ó, szóval a régi jó história - jegyezte meg. - A fiatalság tévelygõ csacskaságai még a mi világunkon is sokszor keserves boldogtalansághoz vezetnek. De nekem úgy tûnik, hogy ennek az Euf… Euf… vagy mi is a neve… szóval csak el kellene fogadnia a párja semmirevaló és perverz közeledését.
- Ezúttal azt hiszem, tévedsz, ó, végtelen hatalmú, ugyanis egy tiszta és makulátlan ifjú hölgyrõl van szó.
- Ugyan, ugyan, ellentétes fogalmakat kapcsolsz össze. Legalábbis amennyiben az ifjú hölgyek a ti világotokon a legcsekélyebb mértékben is hasonlóak a miéinkhez. Életem során a hideg zybbulok és érett zybbulok hihetetlenül gazdag gyûjteményére tettem szert. Azokról a nõnemû háziállatokról beszélek…
- Jól tudom, mirõl beszélsz, ó, mindennél hatalmasabb, de mi legyen Eufrozinával?
- Ó, ez végül is elég egyszerûnek tûnik számomra. Mivelhogy tiltakozik a férfiúi tûz ellen… Tudnál adni róla valami fényképet vagy akár egy ruhadarabot, amire összpontosíthatnám az energiáimat?
A jó szerencse úgy hozta, hogy éppen nálam volt az egyik, legtöbbet föltáró képe, amelyet Azazel fintorgó képpel tanulmányozott. Viszont nem sok idejébe telt, hogy megtegye, amit meg kellett tennie, s azután gyorsan elszelelt. Észrevettem, hogy még a darázsfullánkját is hátrahagyta. Ez az apróság éppenséggel itt van a zsebemben, és bármikor megmutathatom neked Azazel létezésének bizonyítékául. No jól van, nem tudom ugyan, mit tekintenél "valós" bizonyítéknak, hogy a te kifejezéseddel éljek, de ha nem vagy kíváncsi rá, akkor mesélek tovább.

Két héttel késõbb találkoztam ismét Eufrozinával. Sokkal elgyötörtebbnek látszott, mint bármikor, ezért attól féltem, bármit mûvelt is vele Azazel, csak rosszabbra fordult általa a helyzet. És ez a fránya Azazel sohasem hajlandó bármit visszacsinálni, amit egyszer véghez vitt.
- Alexius még nem érkezett haza? - érdeklõdtem.
- Vasárnapra várható - felelte Eufrozina csüggedten. George bácsi, neked nem tûnik úgy, hogy mostanában nagyon hideg van?
- Az évszakhoz képest nem, kedvesem.
- Biztos vagy benne? Én mégis valahogy úgy érzem. Álló nap csak ülök és reszketek. Ez alá a vastag télikabát alá fölvettem a legmelegebb ruhámat, az alá finom, meleg alsónemût, sõt még gyapjúzoknit is húztam a harisnyanadrágomra, a tetejébe meg bundacipõt, és mégis fázom.
- Talán rosszul táplálkozol. Egy jó nagy tányér bableves biztosan nagyszerûen fölmelegítene. Aztán a helyedben én azonnal ágyba bújnék. Kapcsold be a fûtést a hálószobában, húzz magadra minden takarót, és meglásd, olyan meleged lesz, mint egy déltengeri sziget fövenyén.
- Nem is tudom - felelte, elfintorítva imádnivaló orrát, és megcsóválta bájos fejecskéjét. - Éppen akkor fázom a legjobban, amikor ágyban vagyok. Különösen a kezem és a lábam olyan, akár valami jégcsap. Ha Alexius hazajön, biztosan nem óhajt majd mellém bújni, olyan fagyos vagyok. Talán ez az egyetlen jó dolog az egészben - tette hozzá sötéten. - Akkor majd megláthatja, hogy tényleg olyan hideg micsoda vagyok, aminek nevezett.

Elmúlt még két hét, és egyszer csak kopogtattak az ajtómon. A legboldogabb kopogás volt, amit életemben hallottam. Egy áldott ujjacska kipp-koppja. Éppen bonyolult matematikai számításokba mélyedtem a lóverseny bizonyos futamaival kapcsolatban, ha jól emlékszem, és egyáltalán nem örültem a zavarásnak. Hanem amikor kinyitottam az ajtót, Eufrozina viharzott be rajta, szökellõ tánclépésekkel. Eltátottam a számat.
- Mi történt, Eufrozina? - lihegtem. Majd eksztázisának oka után tudakozódva megkérdeztem: - Talán Alexius minden pénzét rád hagyta, és kereket oldott?
- Nem, nem, George bácsi, egyáltalán neem! Alexius már egy egészhete itthon van, az a drága ember!
- Az a drága ember? Úgy érted, hogy leküzdötte szexmániákus rohamait, és visszatért a pénz áldott imádatához? - Igazán nem is értem, mirõl beszélsz, George bácsi - pihegte Eufrozina, fölvetve bûbájos kis állát. - Annyit tudok csak, hogy amikor hazaért, én a magam oldalára húzódtam az ágyban, és jobban fáztam, mint addig valaha. Kékre fagytam és reszkettem. Akkor bebújt a maga felére, és nekem úgy tûnt, hogy olyan messzirõl is érzem a melegét. Sejtelmem sincs róla, hogyan csinálhatta, de a testébõl valami csodálatos melegség áradt, és engem is egészen elborított. Ó, maga volt az áldás!
Természetesen a melegsége felé húzódtam. Õ volt a mágnes, én pedig valami vaspor. Éreztem, amint csúszom felé, aztán egyszer csak beléütköztem és köré fontam elgémberedett, hideg karjaimat. Rémült üvöltéssel reagált jéghideg kezem és lábam érintésére, de én a világért sem engedtem volna el. Csak még szorosabban öleltem.
Erre szembefordult velem, és megszólalt:
- Te szegény teremtés! Milyen szörnyen hideg vagy! - És akkor édes, meleg kezét a hátamra tette, és föl-alá simogatni kezdett. George bácsi, akkor elõször aludtam el a karjában boldogan. Még sohasem volt ilyen csodálatos éjszakám, és reggel sehogy sem akartam engedni, hogy fölkeljen az ágyból. Attól tartok, hogy úgy kellett leráznia magáról.
- Ne hagyj itt! - könyörögtem. - Megint fázni fogok! De sajnos mennie kellett.
És azóta így van minden éjszaka. Micsoda boldogság! Az én tüzes Alexiusom forró karjában! Az az érzésem, George bácsi, hogy emellett még a pénz is elveszítette a jelentõségét. Az a vacak pénz is valahogy olyan hideg dolog.
- Hohó, csitt, gyermekem! - kiáltottam, mivel teljesen megdöbbentett a dolog.
- De nem! Vagyis igen! - erõsködött Eufrozina.
- De mondd csak, gyermekem - folytattam inkább -, mindezzel a hozzábújással, érintéssel és melegedéssel együtt járt… - De itt meg kellett állnom, mert nem találtam megfelelõ szavakat a tudatomon végigszáguldó szégyenteljes gondolatok kifejezésére. Végül is elég vén vagyok már hozzá, hogy kellõképpen tisztában legyek a világ romlottságával.
- Igen, együtt járt - felelte Eufrozina büszkén -, és nem hiszem, hogy bármi elítélendõ lehetne benne. Ó, a moralisták csak mondjanak, amit akarnak arról, hogy a pénz a legnagyobb jótétemény, amelyet az Isten adhat az embernek, és még azt is állíthatják, hogy a szerelem minden rossznak a gyökere, én viszont azt mondom, hogy a szerelem a lehetõ legtüzesebb dolog.
- És mik a terveid idén nyárra? - kérdeztem kihívóan.
- Nos, legföljebb izzadok majd egy kicsit - felelte, mire én megértettem, hogy máris túlesett a megváltás minden esélyén.

Sohasem hallottam Eufrozina és Alexius Mellon házasságánál boldogabb kapcsolatról. Minden éjszaka összemelegedtek, nyaranta ugyan izzadtak egy kicsit, de végül csak világra hoztak két gyermeket.
Eufrozina pedig teljesen megváltozott. Többé soha, a legkevésbé sem félt a férfiaktól, és a szándékaik sem voltak gyanúsak számára. Valójában nagyon is engedékenyen fogadta ezeket a törekvéseket, és igencsak lekezelõen szólt azokról, akik a régimódi udvarlás útvesztõiben tévelyedtek.
Mindig úgy öltözött, hogy magára vonja a férfiak figyelmét, és valóban sokakat sikerült magához csábítania. Késõbb bevallotta nekem, hogy merõ kíváncsiságból megkísérelte fölhasználni egyikük-másikuk melegét, de a tizenötödik vagy tizenhatodik kísérlet után - valahol e tájt elveszítette a fonalat - föladta a dolgot. Ugyanis egyikük sem volt olyan mennyeien tüzes, mint Alexius.
Egy kissé ingerült, ha ilyesmirõl esik szó, és hangoztatja, hogy a szerelem a pénzzel ellentétben mindig megosztandó, valamint hogy a szerelem a pénzzel ellentétben csak szabad továbbadása révén sokszorozható. Még akkor is csak ezt hajtogatta, amikor figyelmeztettem rá, hogy a pénz, ha értelmesen fektetik be, tekintélyes nyereséget hozhat.
Így végül megmaradt Alexius mellett, és mit tekinthetünk szerencsés kimenetelnek, ha nem éppen ezt?

Nekem úgy tûnik, George - vélekedtem -, mintha Eufrozina talán egy kissé vagy nagyon csalódott lenne amiatt, hogy semmi igazi örömét nem lelheti szabados kapcsolataiban, és inkább Azazel közbenjárása révén lett monogám, mintsem hogy szabadon választott kedveseivel mulatozzék.
- Amint már említettem - válaszolta George -, némiképpen bosszús a kísérletei sikertelensége miatt, de mit számít az? Egy kis elégedetlenség igazán csekély áldozat a tiszta erkölcsök oltárán. És - tette hozzá - amikor a szerelem bolondériája elhagyja a testét, amint az elõbb-utóbb mindenképpen bekövetkezik, még mindig ott marad a pénz, csak a pénz és kizárólag a pénz. Mint például most, amikor jelzem neked, hogy pár napra igazán hasznát vehetném egy ötdollárosnak.
Ez a néhány nap persze George egész életét jelentette, de azért csak a markába nyomtam egy ötöst.

Füssi-Nagy Géza fordítása

szerda, július 25, 2007

Sziámi - Törvények, törvények, ááá...

Á csak akkor egyenlő b-vel
Ha a világ a világvégével
Ha lezuhan az idő, begyorsul g-vel

Törvények, törvények, ááá...
Törvények, törvények, ááá...

Gyártod a végtelent a végtelen szalagon
A mágia láncán megolvad a hatalom
Két jeggyűrű ha összeolvad
Akármennyi az, te mért látsz csak nyolcat?

Törvények, törvények, ááá...
Törvények, törvények, ááá...

A hideg a meleggel akkor ér össze
Ha egy a kettő, mert semmi sincs közte
Csak akkor juthatsz hatról az ötre

Törvények, törvények, ááá...
Törvények, törvények, ááá...

Gyártod a végtelent a Moebius-szalagon
A máglyán, a lángján megolvad a hatalom
Két jeggyűrű ha összeolvad
Akármennyi az, te mért látsz csak nyolcat?

Ember tervez, Isten perverz
Beleköp a lévésbe
Csúnya egy hasonlat, de összeomolhat
Ami van, az a kevéske
Ma már egy rosszul irányzott tekintet
Romba döntheti Pekinget

Törvények, törvények, ááá...
Törvények, törvények, ááá...
Törvények, törvények, ááá...
Törvények, törvények...

Sziámi - Egy kis tökös üstökös

Egy kis tökös üstökös
Úgy döntött, hogy ő nem zuhan le mégse
Volt az égnek egy szimpatikus pontja

És azt magának ő már rég kinézte
Állócsillagként ott is maradt
Jó sokáig, mozdulatlanul
Míg egyszercsak végül seggbe nem rúgta
Mégis őt az Úr
Mégis őt az Úr

Ekkor aztán méltatlankodva
De elég sebesen útra kelt
És elkeseredve konstatálta
Útja immár újra lejt

Már mindenről lemondva szálldogált
A kilátástalan űrön át
Mígnem aztán felfedezte őt
Egy csillagász
Aki csak erre várt

Az üstökös útja így véget ért
Fölfedezték és földet ért
Emberré lett, most a neve Novák
És irigylik őt
A szupernovák

Tökös. Kis üstökös.